Regulamin świadczenia usług sklepu APWHEY

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego APWHEY.

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod https://apwhey.pl lub aphwey.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Towar– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej– ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie  oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Dzień roboczy -
jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


§ 1

Postanowienia ogólne

1.1. apwhey.PL jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest AGNIESZKA SERWATKA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Kaletnicza APwhey z siedzibą we Iwanowice Małe ul Zwierzyniecka 9 42-152 Opatów, wpisaną do CEIDIG. Nip: 5741875622

1.2. Regulamin określa zasady zawierania transakcji w sklepie www.apwhey.pl

1.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.4 Korzystanie ze sklepu internetowego www.apwhey.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

- Internet Explorer z włączoną obsługą [wskazanie niezbędnych aplikacji, np. aplety Javy],

1.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.apwhey.ploraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

1.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
1.7 Wszystkie produkty stanowią naszą własność intelektualną i są chronione prawem autorkim. Podrabianie i kopiowanie naszych wzorów będzie skutkowało natychmiastowym wszczęciem postępowania sadowego.
1.8 Wszystkie prezentowane w sklepie produkty stanowią wzór i zdjęcia mają charakter poglądowy, w oparciu o który dokunuje się u nas zamówienia. Każdy produkt jest wykonany na indywidualne zamówienie.§ 2

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

2.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego  www.apwhey.pl jest rejestracja w jego ramach.

2.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

2.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.4. Pracownia Kaletnicza APwhey może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, może także ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, gdy Klient:

- podczas rejestracji w sklepie internetowym podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Pracownię Kaletniczą APwhey za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Pracowni Kaletniczej APwhey

2.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, może dokonać powtórnej rejestracji po uprzedniej zgodzie Pracownia Kaletnicza APwhey.

2.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy  www.apwhey.pl podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.§ 3

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego www.apwhey.pl należy wejść na stronę internetową https://apwhey.pl, dokonać wyboru właściwych pozycji wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz rodzaju i ilości wybranych produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.4. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik proszony jest o dokonanie wyboru sposobu płatności i sposobu dostawy zamówienia.

3.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

- przedmiotu zamówienia,

- jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

- wybranej metody płatności,

- wybranego sposobu dostawy,

3.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

3.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z www.apwhey.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


§ 4

Dostawa

4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką pocztową. Koszty dostawy szczegółowo określone zostały w zakładce "ZASADY ZAMAWIANIA" widocznej na stronie głównej sklepu internetowego www.apwhey.pl . Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4.3 Termin realizacji wynosi:
- w przypadku produktów dostępnych OD RĘKI towar wysyłany jest w ciągu 24 godz. od zaksięgowania środków na koncie bankowym Usługodawcy,
- w przypadku produktów wykonywanych NA ZAMÓWIENIE jest to do 10 dni roboczych od zaksięgowania środków na koncie bankowym Usługodawcy.


§ 5

Metody płatności

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki

5.2. Klient ma możliwość uiszczenia kwoty za zamówione produkty i usugi jedynie przelewem na numer konta bankowego

KONTO BANKOWE: 29 1020 1664 0000 3102 0530 9762

§ 6

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

6.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres Pracowni Kaletniczej APwhey, podany w niniejszym Regulaminie.

6.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

6.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku gdy towar został przygotowany specjalnie pod zamówienie.

6.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Pracownia Kaletnicza APwhey z siedzibą we Iwanowice Małe ul Zwierzyniecka 9 42-152 Opatów

6.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien być opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6.6 Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

§ 7

Reklamacje

7.1. Pracownia Kaletnicza APwhey jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@aphwey.pl Pracownia Kaletnicza APwhey z siedzibą we Iwanowice Małe ul Zwierzyniecka 9 42-152 Opatów zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 10 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 8

Postanowienia końcowe

8.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pracownia Kaletnicza APwhey a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.